Home หลักสูตรขับรถยนต์

หลักสูตรขับรถยนต์

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ มาตรฐาน 4 ขั้นตอน พร้อมสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียน ทั้งเกียร์ออโต้ และ เกียร์ธรรมดา  รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

หลักสูตรขับรถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์

หลักสูตรขับรถยนต์

หลักสูตรขับรถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ เช่น การใช้ รถเกียร์ธรรมดาหรือ รถเกียร์ออโต้ การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เป็นต้น


อบรมใบขับขี่

เรียนขับรถ

สอนขับรถ

ขั้นตอนที่ 3 การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ เป็นการฝึกทักษะในก่อนออกถนนจริง เช่น การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส) การกลับรถทางแคบ การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง

เรียนขับรถ

เรียนขับรถ

เรียนขับรถ นนทบุรี

ขั้นตอนที่ 4 ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ตามเส้นทางที่โรงเรียนคัดสรร เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนฝึกใหม่

ขับรถภาคถนนใหญ่

 

เปิดสอนทุกวัน :

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ :  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 2-4 ชม. ต่อ 1 วัน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกและกำหนดตารางเรียนได้เองได้จนครบ 10 ช.ม.

8:00 – 10:00 10:00 – 12:00

พัก

13:00- 15.00 15:00 – 17:00

ตารางเรียนภาคทฤษฏี : จะกำหนดให้มีการอบรมเฉพาะ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 8:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  3. ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ชุด
  3. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด
  4. ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ยินดีตอนรับ

หลักสูตรขับรถยนต์

ภาพ วีออส : www.autoplacemagazine.com/